Mobile App (TH)

Kate avatar Ailene Lasola avatar
7 articles in this collection
Written by Kate and Ailene Lasola
คุณสมบัติในแอปบนโทรศัพท์ของเรา (Features in our mobile apps)

การยกเลิก ฉันสามารถยกเลิกการจองผ่านแอปโทรศัพท์ได้อย่างไร? (Cancellations: How to cancel my bookings via mobile app)

Ailene Lasola avatar
Written by Ailene Lasola
Updated over a week ago

โปรไฟล์ผู้ใช้ เรียนรู้วิธีการเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณบนแอปโทรศัพท์ (User Profile Learn how to access your profile using the mobile app)

Ailene Lasola avatar
Written by Ailene Lasola
Updated over a week ago

การยุติ

ฉันสามารถดำเนินการยุติการจองของฉันได้อย่างไร?
Kate avatar
Written by Kate
Updated over a week ago

วิธีการแก้ไขรายละเอียดบัตรเครดิตผ่านแอปโทรศัพท์

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเครดิตโดยใช้แอปโทรศัพท์ได้อย่างไร?
Kate avatar
Written by Kate
Updated over a week ago

การทำธุรกรรม

ฉันสามารถดูการทำธุรกรรมผ่านแอปโทรศัพท์ได้อย่างไร?
Kate avatar
Written by Kate
Updated over a week ago