ผู้เช่าสามารถยุติการจองโดยแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากพื้นที่ผ่านทางเว็บไซต์

เป็นเวลาล่วงหน้าก่อน 14 วันก่อนวันที่ต้องการย้ายออก

วันที่ ""ย้ายออก"" ที่ระบุระหว่างขั้นตอนการจองครั้งแรกเป็นเพียงการบ่งชี้เท่านั้น

เมื่อจองพื้นที่ ผู้เช่าตกลงให้ Space Next Door เรียกเก็บเงินสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นรอบ

รอบละ 30 วัน โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 14 วันเพื่อยุติการเช่า

ผู้ให้เช่าอาจยุติการจองด้วยการแจ้งล่วงหน้า 30 วันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้เช่าผ่าน Space Next Door เพื่อแสดงเจตนาที่จะยุติการจอง

Did this answer your question?