สัญญาการใช้พื้นที่เก็บของ

1. สัญญาการอนุญาตใช้พื้นที่เก็บของ ( สัญญา ) นี้ทำขึ้นระหว่าง

Space Next Door Singapore Pte. Ltd. ซึ่งในที่นี้เรียกว่าเจ้าของแพลตฟอร์ม และผู้ใช้หรือลูกค้าที่ใช้และจองพื้นที่เก็บของ ( พื้นที่เก็บของ ) ผ่านแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Space Next Door ซึ่งเรียกว่า ผู้จัดเก็บของ

2. ผู้จัดเก็บของและเจ้าของสถานที่ตกลงว่าสัญญามีอยู่ภายในเอกสารนี้ทั้งหมดตามที่ได้ปรับปรุงเป็นครั้งคราว

3. ผู้จัดเก็บของ:

 • มีสิทธิ์ในการจัดเก็บทรัพย์สินที่ไม่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะของประเทศไทย (ทรัพย์สิน) ในพื้นที่เก็บของที่จัดสรรโดยเจ้าของสถานที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้

 • ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินในพื้นที่เก็บของ

 • รับประกันว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินในพื้นที่เก็บของและ/หรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการจัดการกับทรัพย์สินตามทุกประการของสัญญาฉบับนี้

 • ได้ตรวจสอบพื้นที่เก็บของและ/หรือตกลงว่าพื้นที่เก็บของนั้นเพียงพอสำหรับการจัดเก็บสิ่งของประเภท ลักษณะ และปริมาตรของทรัพย์สินที่จัดเก็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความต้องการในการควบคุมอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ หรือข้อกำหนดในการวัดค่าเฉพาะ

4.เจ้าของแพลตฟอร์ม :

 • ไม่มีและจะไม่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน

 • ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์

 • ไม่ใช่ผู้รับฝากทรัพย์สินหรือเจ้าของโกดัง และผู้จัดเก็บของรับทราบว่าเจ้าของสถานที่ไม่ได้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สิน

5. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของสัญญาฉบับนี้ ผู้จัดเก็บของตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าเจ้าของสถานที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารหรือเหตุผลอื่นใดที่ถือว่าจำเป็นตามดุลยพินิจของเจ้าของสถานที่ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา ผู้จัดเก็บของจะได้รับคำบอกกล่าวและการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับนับจากเวลาที่ส่งคำบอกกล่าว ค่าใช้จ่าย

6. ผู้จัดเก็บของต้องชำระเงินให้กับเจ้าของสถานที่เมื่อทำการจองและยอมรับสัญญาฉบับนี้: .

 • เงินมัดจำซึ่งเจ้าของสถานที่อาจหักสำหรับความเสียหายต่อพื้นที่เก็บของ ค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระ หรือค่าใช้จ่ายหรือค่าอื่นใดที่ค้างชำระ (เงินมัดจำที่เหลือจะได้รับคืนภายใน 14 วันหลังจากสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้) และ

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ถ้ามี)

7. ผู้จัดเก็บของมีหน้าที่ชำระเงิน:

 • ค่าธรรมเนียมพื้นที่เก็บของเป็นจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือจำนวนเงินที่แสดงบนแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Space Next Door หรือจำนวนเงินที่เจ้าของสถานที่ แจ้งให้ผู้จัดเก็บของทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว ชำระค่าธรรมเนียมพื้นที่เก็บของล่วงหน้าและเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดเก็บของที่จะต้องชำระเงินให้กับเจ้าของสถานที่โดยตรง ตรงเวลา เต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาของการจัดเก็บ เจ้าของสถานที่ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

 • ค่าทำความสะอาด (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของสถานที่

 • ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องจ่ายทุกครั้งที่มีการชำระล่าช้าทุกๆ 10 วัน

 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของสถานที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บที่ล่าช้าหรือค้างชำระ หรือในการบังคับใช้สัญญาฉบับนี้ในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไปรษณีย์ โทรศัพท์ การเก็บหนี้ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผิดนัด

 • ภาษีหรือค่าบริการใดๆ ของรัฐบาล (รวมถึงภาษีสินค้าและบริการ) ที่เรียกเก็บในสัญญาฉบับนี้ หรือพัสดุใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้

8. ห้ามมิให้ผู้จัดเก็บของชำระเงินด้วยการตัดบัญชีโดยตรงหรือเครดิตโดยไม่ต้องแฟกซ์สำเนาใบฝากเงินหรือรายละเอียดการธนาคารไปยังเจ้าของสถานที่และระบุชื่อผู้จัดเก็บของ หมายเลขพื้นที่เก็บของ และสถานที่ให้ชัดเจน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อาจส่งผลให้เจ้าของสถานที่บังคับใช้สิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อ 9 และ ผู้จัดเก็บของอนุญาตให้เจ้าของสถานที่กระทำการเช่นนั้น การผิดสัญญา

9. โดยไม่คำนึงถึงข้อ 22 ผู้จัดเก็บของรับทราบว่าในกรณีค่าธรรมเนียมการจัดเก็บหรือเงินอื่น ๆ ที่เป็นหนี้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ได้รับการชำระเต็มจำนวนภายใน 30 วันของวันที่ครบกำหนด เจ้าของสถานที่อาจเข้าพื้นที่เก็บของโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม และครอบครองทรัพย์สินและสิ่งของทั้งหมดในพื้นที่เก็บของโดยการบังคับหรืออย่างอื่น ยึดเงินมัดจำและ/หรือขายหรือกำจัดทรัพย์สินใดๆ ในพื้นที่เก็บของตามเงื่อนไขที่เจ้าของสถานที่อาจกำหนด เจ้าของสถานที่อาจจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผิดนัด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงพื้นที่ของผู้จัดเก็บของ และการกำจัดหรือการขายทรัพย์สินของผู้จัดเก็บของ เงินส่วนเกินที่เจ้าของสถานที่กู้คืนจากการกำจัดจะถูกส่งคืนไปยังผู้จัดเก็บของ

10. หากผู้จัดเก็บของมีพื้นที่เก็บของมากกว่าหนึ่งแห่ง การละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ เกี่ยวกับพื้นที่เก็บของใดเก็บของหนึ่งถือเป็นการอนุญาตให้เจ้าของสถานที่บังคับใช้การดำเนินการเริ่มต้นเกี่ยวกับพื้นที่เก็บของทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธผู้จัดเก็บของในการเข้าถึงพื้นที่เก็บของและ/หรือสถานที่เก็บของ สิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้

11. ผู้จัดเก็บของ:

 • จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่เก็บของและจะรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่เก็บของตลอดระยะเวลาที่ผู้จัดเก็บของไม่อยู่ในพื้นที่เก็บของ ในลักษณะที่เจ้าของสถานที่ยอมรับได้ โดยใช้อุปกรณ์เพื่อยึดประตูภายนอกหรือประตูของสถานที่ตามความเหมาะสม

 • ต้องไม่จัดเก็บทรัพย์สินใดๆ ที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย ขโมย ไวไฟ สามารถระเบิด เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เน่าเสียง่าย รวมทั้งสัตว์ หรือที่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ก็ตาม

 • ต้องไม่เก็บทรัพย์สินที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่น เงินตรา เครื่องเพชรพลอย ขนสัตว์ โฉนด ภาพวาด วัตถุโบราณ งานศิลปะ และสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ

 • จะใช้พื้นที่เก็บของเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและจะไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ที่อยู่ของสถานที่เป็นที่อยู่จดทะเบียนของธุรกิจใดๆ) หรือกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่เก็บของ และจะเป็นผู้ยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมด และจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของสถานที่ ในกรณีที่เกิดความรับผิดใดและทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนมาตรานี้

 • ต้องไม่เข้าพำนัก พักอยู่ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เก็บของ

 • ต้องไม่ติดตะปู สกรู ฯลฯ กับส่วนใดๆ ของพื้นที่เก็บของและต้องบำรุงรักษาพื้นที่เก็บของโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะอาดและอยู่ในสภาพของการซ่อมแซมที่ดีต้องไม่สร้างความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เก็บของโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก เจ้าของสถานที่ ในกรณีที่พื้นที่เก็บของไม่สะอาดหรือเกิดความเสียหาย ไม่เช่นนั้นเจ้าของสถานที่สามารถเก็บเงินมัดจำของผู้จัดเก็บของ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำความสะอาด และ/หรือเรียกเงินคืนเต็มจำนวนจากผู้จัดเก็บของตามมูลค่าของการซ่อมแซมที่จำเป็น และผู้จัดเก็บของจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ เจ้าของสถานที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้

 • ต้องไม่ทิ้งสิ่งของใด ๆ รวมทั้งกล่อง ห่อ ขยะหรือสิ่งของอื่น ๆ ไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน หรือรอบๆ สถานที่ดังกล่าว สิ่งของที่ทิ้งไว้จะถูกกำจัดและผู้จัดเก็บของจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัด

 • จะถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตเพียงผู้เดียวและจะมีส่วนได้เสียตามสัญญาในพื้นที่เก็บของเท่านั้น ไม่มีและจะไม่มีส่วนได้เสียในที่ดินแต่อย่างใด

 • ไม่สามารถมอบหมายสัญญาฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของสถานที่ และการมอบหมายดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย และจะถือเป็นการละเมิดของสัญญาฉบับนี้

 • ต้องแจ้งให้เจ้าของสถานที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้จัดเก็บของหรือผู้ติดต่อสำรองภายใน 48 ชั่วโมงของการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 • ให้สิทธิ์เจ้าของสถานที่ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผิดนัดของผู้จัดเก็บของกับผู้ติดต่อสำรอง (ถ้ามี)

 • รับทราบและตกลงว่าสิทธิตามสัญญาในการใช้พื้นที่เก็บของ นั้นเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้จัดเก็บของเท่านั้น และหากผู้จัดเก็บของเป็นบุคคล สิทธิตามสัญญาจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อ ผู้จัดเก็บของเสียชีวิต หากผู้จัดเก็บของเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล สิทธิ์ในการใช้พื้นที่เก็บของจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการชำระบัญชีหรือการดำเนินการที่คล้ายกันในส่วนที่เกี่ยวกับผู้จัดเก็บของ ทรัพย์สินจะถูกพักไว้เป็นเวลาอีก 30 วันที่รอการรวบรวมโดยบุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการรับทรัพย์สินนั้นในนามของผู้จัดเก็บของตามที่กำหนดโดยเจ้าของสถานที่ตามดุลยพินิจของตนและตามเงื่อนไขที่เจ้าของสถานที่อาจกำหนด หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ทรัพย์สินจะถูกขายหรือจำหน่ายตามเงื่อนไขที่เจ้าของสถานที่อาจกำหนดและเงินที่ได้ที่ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมคงค้างใดๆ แก่เจ้าของสถานที่

12. เจ้าของสถานที่อาจปฏิเสธการเข้าถึงพื้นที่เก็บของของผู้จัดเก็บของที่เป็นหนี้ต่อเจ้าของสถานที่ ไม่ว่าจะมีการร้องขออย่างเป็นทางการสำหรับการชำระเงินของเงินดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เจ้าของสถานที่อาจจำกัด ห้าม ควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการหรือการเข้าถึงสถานที่

13. เจ้าของสถานที่ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายผู้จัดเก็บของไปที่ พื้นที่เก็บของอื่นภายใต้สถานการณ์บางอย่างรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อสถานที่หรือพื้นที่เก็บของ งานบำรุงรักษาหรือเหตุผลอื่นใดที่เจ้าของสถานที่เห็นสมควร

14. ไม่มีคำแถลงด้วยวาจาที่จัดทำขึ้นโดยเจ้าของสถานที่หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยเจ้าของสถานที่ในการใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะดำเนินการเพื่อสละสิทธิ์เหล่านั้น ความเสี่ยง

15. การจัดเก็บทรัพย์สินจะเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้จัดเก็บของแต่เพียงผู้เดียวซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อการโจรกรรม ความเสียหาย และการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน และจะต้องรับความเสี่ยงต่อความเสียหายใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการรั่วไหลหรือล้นของน้ำ โรคราน้ำค้าง ความร้อน การรั่วไหลของวัสดุจากพื้นที่อื่น การขนย้ายหรือการขนส่งทรัพย์สิน ศัตรูพืชหรือแมลงหรือเหตุผลอื่นใด รวมถึงการกระทำหรือการละเว้น การจงใจโดยประมาทหรืออย่างอื่นของเจ้าของสถานที่หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุม ในกรณีใดๆ และโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่มีอยู่ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าในกรณีใด เจ้าของสถานที่จะต้องรับผิดในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย) หรือประการอื่นใดและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

 • 15.1. สำหรับการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน

 • 15.2. สำหรับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 • 15.3. สำหรับการสูญเสียกำไร ธุรกิจ สัญญา รายได้ หรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้ หรือ

 • 15.4. สำหรับความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม และ/หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตาม

16. ผู้จัดเก็บของตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและให้การชดใช้ค่าเสียหายเจ้าของสถานที่จากการเรียกร้องทั้งหมดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือโดยบังเอิญจากการใช้ พื้นที่เก็บของโดยผู้จัดเก็บของ

17. ผู้จัดเก็บของรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงพระราชบัญญัติและกฎหมาย ธรรมนูญ ข้อบังคับ และคำสั่งตามที่เป็นหรืออาจบังคับใช้กับการใช้พื้นที่เก็บของ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่จัดเก็บและลักษณะการจัดเก็บ ความรับผิดสำหรับการละเมิดกฎหมายดังกล่าวทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้จัดเก็บของแต่เพียงผู้เดียว และรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว

18. นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นๆ ที่อาจมีอยู่ หากเจ้าของสถานที่ มีเหตุผลเชื่อว่าผู้จัดเก็บของไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เจ้าของสถานที่อาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการที่ระบุไว้ใน ข้อ 20 และ 22 การติดต่อ ร่วมมือกับ และ/หรือส่งทรัพย์สินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือจำหน่ายหรือนำทรัพย์สินออกโดยทันทีด้วยผู้จัดเก็บของเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้จัดเก็บของตกลงว่าเจ้าของสถานที่อาจดำเนินการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ถึงแม้ว่าเจ้าของสถานที่อาจได้ดำเนินการก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม การตรวจสอบ

19. ภายใต้ข้อ 20 ผู้จัดเก็บของยินยอมให้มีการตรวจสอบและเข้าพื้นที่เก็บของ โดยเจ้าของสถานที่โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของสถานที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 14 วัน

20. ในกรณีฉุกเฉิน ที่ซึ่งทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมสัตว์ หรือชีวิตมนุษย์ ถูกคุกคามตามความเห็นของเจ้าของสถานที่ เจ้าของสถานที่ อาจเข้าไปในพื้นที่เก็บของโดยใช้กำลังที่จำเป็นทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดเก็บของแต่ เจ้าของสถานที่จะต้องแจ้งให้ผู้จัดเก็บของทราบโดยเร็วที่สุด ผู้จัดเก็บให้การยินยอมในการเข้าพื้นที่เก็บของดังกล่าวโดยไม่สามารถปฏิเสธได้และไม่มีเงื่อนไข หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

21. โดยปกติแล้วหนังสือบอกกล่าวทวงถามจะถูกส่งทางอีเมลหรือหากระบุเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกทิ้งไว้ที่ หรือติดประกาศ หรือส่งแฟกซ์ไปยังที่อยู่ของผู้จัดเก็บของหรือเจ้าของสถานที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยัง เจ้าของสถานที่ หนังสือบอกกล่าวทวงถามที่ได้รับจะมีผลใช้ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้จัดเก็บของได้ เจ้าของสถานที่จะถือว่าได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้แก่ผู้จัดเก็บของ หากเจ้าของสถานที่ดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ติดต่อสำรอง (ถ้ามี) หรือได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังที่อยู่ที่ได้รับแจ้งล่าสุดของผู้จัดเก็บของหรือผู้ติดต่อสำรอง การยุติ

22. เมื่อช่วงเริ่มต้นของการจัดเก็บสิ้นสุดลง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติสัญญาฉบับนี้และส่งผลให้ระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลงด้วยการแจ้งการสิ้นสุด 14 วันของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของผู้จัดเก็บของ เจ้าของสถานที่อาจยุติสัญญาโดยปราศจากหนังสือบอกกล่าวทวงถาม เจ้าของสถานที่ มีสิทธิ์ที่จะเก็บส่วนหนึ่งของเงินมัดจำไว้ หากน้อยกว่าที่ผู้จัดเก็บความต้องการในหนังสือบอกกล่าวทวงถาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บ ผู้จัดเก็บของต้องนำทรัพย์สินทั้งหมดออกจากพื้นที่เก็บของ และทำให้พื้นที่เก็บของอยู่ในสภาพที่สะอาดและเหมาะสมต่อของการซ่อมแซมตามความพึงพอใจของเจ้าของสถานที่ภายในวันที่ระบุ ผู้จัดเก็บของต้องชำระเงินที่ค้างชำระและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเป็นหนี้กับเจ้าของสถานที่จนถึงวันที่บอกเลิกหรืออาจใช้ตามข้อ 9 การคำนวณค่าธรรมเนียมที่ค้างใดๆ จะกระทำโดยเจ้าของสถานที่และการคำนวณดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด หากเจ้าของสถานที่เข้าสู่พื้นที่เก็บของด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่มีทรัพย์สินที่จัดเก็บอยู่ในนั้น เจ้าของสถานที่อาจยุติสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่เจ้าของสถานที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้จัดเก็บของเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน

23. ความรับผิดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสำหรับเงินที่ค้างชำระ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบทางกฎหมายภายใต้สัญญาฉบับนี้จะยังคงดำเนินไปต่อไปหลังจากสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้และระยะเวลาการจัดเก็บสิ่งของ

24. ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในพื้นที่เก็บของเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บจะถือว่าละทิ้งและจะถูกทำลายหรือกำจัดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการย้ายออกจากพื้นที่เก็บของ ผู้จัดเก็บของอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำความสะอาดและ/หรือการกำจัดสำหรับบริการดังกล่าว บุคคลที่สาม

25. บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาฉบับนี้จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อจํากัดความรับผิด

26. ผู้จัดเก็บของ:

 • ตกลงว่าเงื่อนไขของเอกสารนี้จัดตั้งเป็นสัญญาทั้งหมดกับ เจ้าของสถานที่และในการทำสัญญาฉบับนี้ ผู้จัดเก็บของ ไม่ได้อาศัยตัวแทนอื่นนอกเหนือนอกจากที่มีอยู่ในสัญญาฉบับนี้

 • รับทราบว่าได้หยิบยกข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าสู่สัญญาฉบับนี้กับเจ้าของสถานที่และเจ้าของสถานที่ได้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดเพื่อความพึงพอใจของผู้จัดเก็บของก่อนที่ผู้จัดเก็บของจะเข้าสู่สัญญาฉบับนี้ ผู้จัดเก็บของรับทราบว่าเรื่องใดๆ ที่เกิดจากการสอบถามดังกล่าวได้ลดลงเป็นลายลักษณ์อักษรและรวมอยู่ในข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ในขอบเขตที่กำหนดโดยผู้จัดเก็บของ และตกลงโดยเจ้าของสถานที่

 • ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเจ้าของสถานที่ให้พ้นจากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การคุกคาม คดีความ หรือการดำเนินการของรัฐบาลอื่นๆ และความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจาก: (i) การละเมิดสัญญาฉบับนี้ของผู้จัดเก็บของ และ (ii) ความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติมิชอบของผู้จัดเก็บของ พนักงานหรือตัวแทนในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือการใช้สถานที่และ/หรือพื้นที่เก็บของ

27. เจ้าของสถานที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถรักษาหรือดำเนินการด้านใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงสิ่งสถานที่ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื่องจากการจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ ความไม่สงบ การปิดล้อม หรือเรื่องอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของสถานที่

28. ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทางกายภาพและ/หรือทางเศรษฐกิจหรือความเสียหาย ซึ่งเจ้าของสถานที่มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้จัดเก็บของตามสัญญาฉบับนี้หรือการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ (รวมถึงความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อหรือความเสียหายสำหรับการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง) ถูกจำกัดในทุกกรณีให้สูงสุดมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ อำนาจศาล

29. สัญญาฉบับนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายประเทศไทย ผู้จัดเก็บของและเจ้าของสถานที่ตกลงว่าเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลประเทศไทยมีผลใช้บังคับในการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ "

Did this answer your question?