💳 "เรารองรับวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้:
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ได้แก่ Visa, MasterCard และ American Express

📌 เมื่อทำการจอง
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินมัดเป็นจำนวนจำหนึ่ง (1) เดือน
สำหรับพื้นที่เก็บของที่จองไว้ รวมกับการประกันภัยภาคบังคับ
จำนวนขั้นต่ำ S$3/เดือน"

Did this answer your question?