ผู้เช่าสามารถยุติการจองโดยแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากพื้นที่ให้เช่าผ่านทางเว็บไซต์เป็นเวลาล่วงหน้า 14 วัน วัน ย้ายออก ที่ระบุในขั้นตอนการจองครั้งแรกเป็นเพียงการแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น เมื่อจองพื้นที่เก็บของ ผู้เช่าได้ทำการตกลงให้ Space Next Door เรียกเก็บเงินสำหรับพื้นที่ให้เช่าดังกล่าวเป็นงวดๆ ละ 30 วัน โดยต้องทำการแจ้งล่วงหน้า 14 วันเพื่อยุติการจอง

ผู้ให้เช่าสามารถยุติการจองด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันแก่ผู้เช่าผ่าน Space Next Door เพื่อแสดงเจตนาที่จะยุติการจอง

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายการยุติสัญญาการจอง กรุณาคลิกที่นี่

สำหรับการยกเลิกอย่างน้อย 14 วันก่อนวันย้าย: คืนเงิน 100% (ยกเว้นค่าบริการ Space Next Door)

1) 100% ของค่าเช่าเดือนแรกและเงินมัดจำเต็มจำนวนที่ชำระล่วงหน้าจะได้รับคืน หากทำการยกเลิกอย่างน้อย 14 วันก่อนวันย้ายเข้า ไม่นับรวมวันที่ส่งคำขอยกเลิก

2) ค่าบริการ Space Next Door ไม่สามารถขอคืนได้

สำหรับการยกเลิกอย่างน้อย 7 วันก่อนวันย้ายเข้า: คืนเงิน 50% (ยกเว้นค่าบริการ Space Next Door)

1) 50% ของค่าเช่าเดือนแรกและเงินมัดจำเต็มจำนวนที่ชำระล่วงหน้าจะได้รับคืน หากทำการยกเลิกอย่างน้อย 7 วันก่อนวันย้ายเข้า2) ค่าบริการ Space Next Door ไม่สามารถขอคืนได้

นโยบายในการยกเลิกสัญญาเช่า


คุณจะได้เงินประกันคืนกลับไปยังบัตรเครดิตที่คุณใช้ชำระเงินครั้งล่าสุดภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญา

Did this answer your question?